Inloggen
 
Meer over GPS  
 
GPS en coördinaten  

GPS
GPS staat voor Global Positioning System. Dit satellietsysteem bestaat uit 24 satellieten (+ 2 reserve) die beheerd worden door het ministerie van landsverdediging van de Verenigde Staten. 
Met dit systeem kan je op de hele aarde een onmiddellijke bepaling doen van je positie, verplaatsingssnelheid en tijd. Om een positiebepaling te kunnen doen zijn er minstens 4 satellieten nodig om deze plaatsbepaling te kunnen doen.

Coördinaten
Het GPS-systeem geeft aan de gebruiker zijn positie op de aarde aan dmv coördinaten. Deze coördinaten kunnen op twee manieren worden voorgesteld : 
- Geografisch : Breedte en Lengte zijn onlosmakelijk verbonden met de geodetische datum.
- Vlakke of rechthoekige coördinaten : Deze zijn het resultaat van een kaartprojectiesysteem

De keuze van de geodetisch datum is van essentieel belang voor het gebruik van geografische coördinaten.
De fabrikanten van GPS-toestellen zorgen ervoor dat de Geodetische datum kan ingesteld worden. Indien dit niet goed is ingesteld kan je aangegeven positie honderden meters verschillen van je werkelijke positie.

WGS84 of ED50
Momenteel zijn er voor kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut van België twee verschillende geodetische datums in gebruik :
- WGS84 voor kaarten van 1:50.000 na 1994 en voor kaarten van 1:25.000 (World Geodetic System 1984)
- ED50 voor andere kaarten (European Date 1950)
Op de meeste officiële kaarten wordt het gebruikte geodetisch datum vermeldt.

Vlakke coördinaten
- Lambert 72 : Het projectiesysteem waarop de kaarten van het NGI gebaseerd zijn is de conforme Conische Lambertprojectie , vertrekkende van de geodetisch datum Belgian Datum 1972 (BD72)

- UTM : Dit is een cilindrische projectie die op het ganse aardoppervlak begrepen tussen 84°N en 80°Z kan toegepast worden. Om de ganse aarde in kaart te brengen heeft men dus 60 zones(genummerd van 1 tot 60) nodig. België bevindt zich nagenoeg volledig in de zone UTM 31, die zich uitstrekt van de meridiaan van Greenwichtot 6° OL. Enkel de oostkantons bevinden zich in zone UTM 32. Het overgangsgebied tussen twee zones wordt, voor een strook van 30' langs beide zijden van de overgangsmeridiaan,overlappend in beide zones gekarteerd (in België van 5°30' O tot 6°30' O).

Voorstelling van de coördinaten :
De basisinstelling is hiervoor lengte en breedte volgens het WGS84 systeem. De fabrikanten hebben echter de mogelijkheid voorzien om een keuze te maken uit diverse geodetische datums, en verschillende systemen van vlakke coördinaten, aangegeven met de term « grid » (engels woord voor ruitennet). Deze opties laten toe uw ontvanger vlot te kunnen gebruiken in combinatie met de kaarten van bijna alle landen. Bij de initialisatie van de ontvanger zal men dus zeker aandacht moeten besteden aan de punten hieronder in detail beschreven, namelijk de keuze van de geodetisch datum en het projectiesysteem.

Te volgen stappen :
a) Keuze van de geodetisch datum
In functie van het land, en dus de kaarten die men wenst te gebruiken, kiest men de geodetisch datum overeenstemmend met de coördinaten van de kaart. De gebruikte geodetisch datum moet, in principe, steeds op de kaart vermeld zijn. De keuze van het datum gebeurt via "setup" (= initialisatiemenu) van het navigatietoestel. Meestal wordt de te kiezen optie "Map Datum" genoemd. De ingebouwde lijst van keuzemogelijkheden is vrij uitgebreid; afhankelijk van het merk of type toestel kan men kiezen uit een reeks van 70 tot 100 datums.

b) Keuze van de coördinaten
Eenmaal de geodetisch datum is ingesteld, kan de gebruiker nog kiezen welke coördinaten uiteindelijk op het scherm verschijnen : de geografische of de vlakke coördinaten.
Kiest men voor geografische coördinaten, dan moet enkel nog de manier van voorstellen ingesteld worden : hetzij decimale graden, hetzij graden en decimale minuten, hetzij graden
minuten en seconden. Het ligt voor de hand dezelfde notatie als die op de kaart te kiezen. Kiest men voor vlakke coördinaten, dan moet men uiteraard opteren voor het projectiesysteem
van de gebruikte kaart. Maar hiervoor zijn de keuzemogelijkheden binnen het toestel veel beperkter (zelden meer dan een tiental systemen). Komt het gewenste projectiesysteem niet in
de lijst voor, dan is het misschien mogelijk het zelf toe te voegen. Dit is echter lang niet voor alle GPS ontvangers het geval. Het instellen van het projectiesysteem of "grid" gebeurt ook via het menu "setup" van het toestel. Er worden echter, variërend van merk tot merk, verschillende termen gehanteerd, bijvoorbeeld "Coord system" bij Magellan of "Position frmt" bij Garmin.

Copyright 2001 - 2008 by Willem Bonekamp